Visszaküldési és visszatérítési szabályzat

 
Az elállás joga:
 
Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
 
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. 
 
Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. 
 
Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett termék összeget haladéktalanul,  de legkésőbb az elállást és az áru  visszaszolgáltatását követő,
 
 30 (harminc) napon  belül visszatéríteni. 
 
Tájékoztatjuk, hogy elállás esetén a vevő köteles viselni az áru vevőhöz, majd onnan eladóhoz  történő szállításával kapcsolatban felmerült összes költséget. 
 
Az eladó a sértetlen termék vételárát téríti meg. 
 
Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű, használatából eredő kárának megtérítését. 
 
Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok.
 
Nem lehet a terméket utánvéttel vagy portóval visszaküldeni.
 
Egyedi -Gyári (original) illetve raktáron nem lévő rendelt alkatrészeknél a rendeléskor min. 50% foglaló szükséges!
 
Ezen egyedi rendelésű alkatrészeket , mely a fogyasztó személyéhez kötött, egyedi utasítás és kérés alapján lett rendelve nem áll módunkban visszavenni.
 
 
Vásárlástól való elállás-visszaküldés:
 
 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. 
 
Ezt az igényét köteles e-mail-ben a info@nonstopautoalkatresz.hu, címen jelezni a megrendelés számának megjelölésével. 
 
Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 
 
 
A vevő, aki a gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt fogyasztói szerződést,  az áru átvételét követő 14 naptári napon belül,
 
indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. 
 
Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami minden termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a cégünk raktárába.
 
Amennyiben a csomagolás része a terméknek, annak visszaküldése szintén szükséges (például hordtáska). 
 
 
Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles előzetesen, a visszaküldést megelőzően e-mailben, az info@nonstopautoalkatresz.hu címen jelezni, 
 
a megrendelés számának megjelölésével.
 
 
 
Vásárlástól való elállás esetén a https: https://nonstoptrade.hu/ Áruház köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru  
visszaszolgáltatását követő harminc napon azaz 30 napon belül visszatéríteni. 
 
A visszatérítési kötelezettség vonatkozik a termék vevőhöz szállításának költségére is, a visszajuttatás azonban a vevő költségére történik.
 
 
 
A Non-Stop Trade kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. 
 
A csomagolás bontatlanságát a Non-Stop Trade nem követeli meg. 
 
A hiányos, megrongált, károsodott, beszerelt vagy összepiszkolt termékeket nem vesszük vissza.
 
 
A vevő nem gyakorolhatja a vásárlástól való elállás jogát az alábbi esetekben:
 
- megrongálódott, vagy hiányos termék
 
- használatba vett termék, amelynél a használat előtti állapot nem állítható vissza 
 
(savval feltöltött motorakkumulátor, beépített szűrő, fékbetét, Autó, gépjármű  kiegészítők stb...)
 
- Egyedi gyári (o.e.m.) termékek megrendelése esetén, a termékek az egyedi megrendelés okán, nem vissza vehetőek, ez érvényes minden gyári termékre amit egyedi 
kérésre rendelődik.
 
 - jótállás körébe tartozó meghibásodás (ebben az esetben a jótállással kapcsolatos tudnivalók az irányadóak)
 
 
 
Termék visszafizetés/visszatérítés módja:
 
Kizárólag banki utalás módján van mód visszafizettetni a vásárolt termékek vételárát, e-mailes/írásos lemondás-egyeztetés-termék beérkezés után, 
 
fontos minden esetben, e-mail-ben/írásban eljuttatni a bankszámlaszámot cégünkhöz, ahova utalni van mód, a kérdéses összeget. 
 
Fontos szintén, a garanciális ügyintézéssel kapcsolatos ügyleteknél, a megfelelő dokumentum háttér,
 
tehát, számla-beszerelési számla-kitöltött garanciális adatlap  megléte, ezen dokumentumok hiánya, akár a garanciális feltételek elvesztését is indokolhatja.
 
Ezeknek a feltételeknek a hiányában, felelősséget nem tudunk vállalni a sikeres visszafizetéssel kapcsolatban, 
 
kérnénk a feltételrendszer betartását a kedves ügyfelektől.
 
Várható visszafizetési idő 5-14 munkanap, garanciális termékeknél ez a határidő, a bevizsgálás idejeével kitolódhat.
 
 Vásárló jogai és kötelezettségei – az elállási jog
 
A Vásárlónak 14 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul sérülésmentesen visszaküldeni. 
 
A Távollevők között kötött 
szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. 
 
A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag 
kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. 
 
Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a 
csomagot átvette. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.
 
 
Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli.
 
 
 
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
 
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, 
így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
 
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 
aa) a terméknek,
 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
 
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének 
napja közötti időszakban is gyakorolja.
 
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés 
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
 
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta 
felhasználásával gyakorolhatja.
 
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
 
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
 
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
 
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
 
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való 
 
tudomásszerzésétől számított 
 
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben 
 
felmerült költségeket, így a 
szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő 
 
fuvarozási mód választásával 
 
okozott többletköltségekre.
 
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
 
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a 
 
fogyasztó, által igénybe vett fizetési 
 
móddal megegyező módon téríti vissza. 
 
A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből 
 
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 
 
A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő 
 
késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.